Ενημέρωση επενδυτών 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ 6

 

ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«CREDITO ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΕΖΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

 

Στο Δ.Δ. Σουλίου του Δήμου Σικυωνίων Νομού Κορινθίας σήμερα την εικοστή έκτη (26η) Ιανουαρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., στα ενταύθα επί του ιδιόκτητου κτιρίου, εβρισκόμενου στη θέση «Τσάκριζα», γραφεία της, όπου και η έδρα της εταιρίας, συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «CREDITO ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΕΖΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», εκπροσωπούντες το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου για να συζητήσουν επί των εξής θεμάτων ημερησίας διατάξεως:

 

1) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ποσό διακοσίων χιλιάδων ευρώ με ακύρωση μετοχών και με επιστροφή τμήματος των καταβληθεισών εισφορών στους μετόχους, προκειμένου να αποδεσμευτούν κεφάλαια που δεν είναι χρήσιμα στην εταιρία.

2) Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας περί μετοχικού κεφαλαίου. – Ενσωμάτωση της τροποποίησης στο Καταστατικό της Εταιρίας με ταυτόχρονη απαλοιφή των μεταβατικών διατάξεων.

 

Κατά τη συνέλευση αυτή παρέστησαν οι κατωτέρω μέτοχοι με τις έναντι αυτών αναφερόμενες μετοχές και ψήφους ως ακολούθως:

1. Ο Αθανάσιος Πρέζας του Αναστασίου, αυτοπροσώπως, που κατέχει 106.820 ονομαστικές μετοχές και έχει 106.820 ψήφους.

2. Ο Αναστάσιος Πρέζας του Αθανασίου, αυτοπροσώπως, που κατέχει 1.090 ονομαστικές μετοχές, και έχει 1.090 ψήφους.

3. Η Ελισάβετ Πρέζα του Αθανασίου, δια Αθανασίου Πρέζα νομίμως εξουσιοδοτηθέντος δια της από 22/01/2015 εξουσιοδοτήσεως, που κατέχει 1.090 ονομαστικές μετοχές και έχει 1.090 ψήφους.

Ήτοι, παρέστησαν νομίμως όλοι οι μέτοχοι εκπροσωπούντες το 100% των μετοχών και ψήφων.

 

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υπό την προσωρινή προεδρία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αθανασίου Πρέζα, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας, ο οποίος προσέλαβε ως προσωρινό γραμματέα τον Αναστάσιο Πρέζα.

Η πρόσκληση των μετόχων για να μετάσχουν στη Γ.Σ. αυτή δεν δημοσιεύθηκε όπως απαιτεί ο Νόμος, νομίμως όμως συνέρχεται εφ' όσον όλοι οι μέτοχοι δήλωσαν ότι θα μετάσχουν σ' αυτήν, πράγματι δε μετέχουν όλοι οι μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρίας και κανείς απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πρόοδο των εργασιών της.

Ο Πίνακας των μετόχων που καταρτίσθηκε από το Δ.Σ. τοιχοκολλήθηκε στα γραφεία της Εταιρίας πλέον των σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν από την ώρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως κατά τον Νόμο και περιελάμβανε το ονοματεπώνυμο, την διεύθυνση κατοικίας ή έδρας τους, τον τρόπο εκπροσωπήσεως και τα στοιχεία του εκπροσώπου τους, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων και το ποσοστό συμμετοχής τους στο κεφάλαιο ως ακολούθως:

 

Πίνακας Μετόχων

Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 26ης Ιανουαρίου 2015

α/α

Μέτοχος

Αντιπρ/πευση

Μετοχές

Ψήφοι

Ποσοστό

01

Αθανάσιος Αν. Πρέζας

Κάτοικος Θαλερού Ξυλοκάστρου Κορινθίας

 

Αυτ/πως

106.820

106.820

98,00%

02

Αναστάσιος Αθ. Πρέζας

Κάτοικος Θαλερού Ξυλοκάστρου Κορινθίας

 

Αυτ/πως

1.090

1.090

1,00%

03

Ελισάβετ Αθ. Πρέζα

Κάτοικος Θαλερού Ξυλοκάστρου Κορινθίας

 

 

Δια Αθανασίου Πρέζα

1.090

1.090

1,00%

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

109.000

109.000

100,00%

 

Έγινε έλεγχος των εγγράφων συμμετοχής των μετόχων στη Γενική Συνέλευση και των στοιχείων εκπροσωπήσεως των μετόχων.

 

Εν συνεχεία, ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως κ. Αθανάσιος Πρέζας καλεί τους μετόχους που μετέχουν σ' αυτήν να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις ή παρατηρήσεις.

Μη υποβληθείσης καμίας ενστάσεως η Γενική Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή οριστικού Προεδρείου αυτής με ονομαστική ψηφοφορία και εκλέγει ομόφωνα ως Πρόεδρο αυτής τον κ. Αθανάσιο Πρέζα και Γραμματέα-Ψηφολέκτη τον κ. Αναστάσιο Πρέζα.

 

Στη συνέχεια και δεδομένης της υπάρξεως νομίμου απαρτίας που καθιστά δυνατή τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης κατά το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στην ημερήσια διάταξη και εξετάζει τα θέματα αυτής:

 

 

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ποσό διακοσίων χιλιάδων ευρώ με ακύρωση μετοχών και με επιστροφή τμήματος των καταβληθεισών εισφορών στους μετόχους, προκειμένου να αποδεσμευτούν κεφάλαια που δεν είναι χρήσιμα στην εταιρία.

 

Ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Πρέζας εισηγήθηκε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας μέχρι του ποσού των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ με ακύρωση μετοχών και επιστροφή στους μετόχους των αναλογούντων σε αυτό καταβληθεισών εισφορών. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημερώνει ότι η μείωση αυτή δεν θίγει τα συμφέροντα των πιστωτών της εταιρίας και δεν προκαλεί ανασφάλεια στους τρίτους συναλλασσόμενους με αυτήν δεδομένου ότι τα κεφάλαια αυτά, όπως αποδεικνύεται και από τις από 31.12.2014 ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, δεν είναι πια χρήσιμα στην εταιρία ούτε και αναγκαία για την ικανοποίηση των πιστωτών αυτής. Περαιτέρω, ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Πρέζας δηλώνει ότι δέχεται να ακυρωθούν μόνο δικές του μετοχές και να μην γίνει αναλογική ακύρωση μετοχών όλων των μετόχων.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, μετά από γενομένη συζήτηση επί του ανωτέρω θέματος και αφού έλαβε υπ' όψη της:

α) τις διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρίας

β) τα οριζόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920 και ειδικότερα τη δυνατότητα που παρέχεται, με βάση τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 4, για τη μείωση του κεφαλαίου της εταιρίας και την καταβολή του αποδεσμευμένου ενεργητικού της στους μετόχους, εφόσον δεν υποβληθούν από τους δανειστές αυτής αντιρρήσεις κατά της πραγματοποίησης των καταβολών αυτών

γ) τις από 31.12.2014 ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, από τις οποίες προκύπτουν :

- το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας

- το σύνολο των υποχρεώσεων της εταιρίας

- τα χρηματικά διαθέσιμα της εταιρίας, τα οποία επαρκούν για να πραγματοποιηθεί η καταβολή στους μετόχους

δ) την πιστοληπτική ικανότητα της εταιρίας

ε) το γεγονός ότι η ομαλή λειτουργία της εταιρίας και η εξασφάλιση των απαιτήσεων των πιστωτών της δεν θίγεται από την προτεινόμενη μείωση και

στ) το εύλογο της αποδέσμευσης κεφαλαίων που δεν είναι αναγκαία στην εταιρία για την επίτευξη των σκοπών της,

αποφάσισε ομόφωνα τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00 €), με σκοπό την επιστροφή στους μετόχους κεφαλαίων που δεν είναι χρήσιμα στην εταιρία. Η μείωση του κεφαλαίου θα γίνει με την ακύρωση είκοσι χιλιάδων (20.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10,00 € εκάστης αυτών, τις οποίες κατέχει ο Αθανάσιος Πρέζας του Αναστασίου, δια της ακύρωσης του υπ’ αριθ. 9 Προσωρινού Τίτλου στον οποίο ενσωματώνονται 20.000 μετοχές, και την επιστροφή του τιμήματος (200.000,00 €) στο συγκεκριμένο μέτοχο, αφού τηρηθούν οι όροι και προϋποθέσεις του άρθρου 4 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920.

 

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας περί μετοχικού κεφαλαίου.– Ενσωμάτωση της τροποποίησης στο Καταστατικό της Εταιρίας με ταυτόχρονη απαλοιφή των μεταβατικών διατάξεων.

 

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τους μετόχους ότι λόγω της ήδη αποφασισθείσας μείωσης μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να τροποποιηθεί το σχετικό άρθρο 5 του Καταστατικού της εταιρίας και εισηγείται περαιτέρω την ενσωμάτωση της τροποποίησης στο Καταστατικό της εταιρίας με ταυτόχρονη απαλοιφή των μεταβατικών διατάξεων.

Ύστερα από γενόμενη συζήτηση, η Γ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα :

Α. Την τρoποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού υπό τον τίτλο «Κεφάλαιο», το οποίο θα έχει πλέον ως εξής:

 

«Άρθρο 5ο

Κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας διαμορφώνεται σε οκτακόσιες ενενήντα χιλιάδες (890.000,00) ευρώ και διαιρείται σε ογδόντα εννέα χιλιάδες (89.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ εκάστη.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο προήλθε:

1. Σύμφωνα με το καταστατικό σύστασης υπ’ αριθ. 46677/2008 της συμβολαιογράφου Καλλιθέας Γενοβέφας Αθητάκη - Ζούκα, το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ορίστηκε στο ποσό των ενός εκατομμυρίου ενενήντα χιλιάδων (1.090.000,00) ευρώ και κατανέμεται σε εκατόν εννέα χιλιάδες (109.000) μετοχές, κάθε μία ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) ευρώ.

Το παραπάνω Μετοχικό Κεφάλαιο καταβλήθηκε κατά τα οριζόμενα στο Νόμο και στο άρθρο 31 του Καταστατικού αυτού.

2. Με την από 26/01/2015 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αποφασίστηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000,00) ευρώ, δια της ακύρωσης 20.000 μετοχών αξίας 10,00 ευρώ εκάστη, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίων στους μετόχους που δεν είναι χρήσιμα στην εταιρία.»

 

Β. Την ενσωμάτωση στο καταστατικό της εταιρίας της αποφασισθείσας τροποποίησης του άρθρου πέντε (5), με ταυτόχρονη απαλοιφή των μεταβατικών διατάξεων των άρθρων τριάντα ένα (31), τριάντα δύο (32) και τριάντα τρία (33) του Καταστατικού, και εντέλλει το Διοικητικό Συμβούλιο να συντάξει το κείμενο του νέου Καταστατικού, στο οποίο θα διαλαμβάνονται οι παραπάνω τροποποιήσεις.

 

 

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση και προς πίστωση συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                            Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Ακριβές αντίγραφο εκ του

Βιβλίου Πρακτικών Γ.Σ.

Δ.Δ. Σουλίου, 26.01.2015

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

 

Αθανάσιος Πρέζας